Wady inwestowania w Fundusze Inwestycyjne

To fundusze mają także wady?!

Do najważniejszych wad inwestowania w Fundusze Inwestycyjne można zaliczyć wysokie koszty zarządzania funduszami, wysokie opłaty dystrybucyjne, trudność oceny wyników funduszy. Dla niektórych inwestorów wadą jest brak natychmiastowego dostępu do gotówki oraz wysoki poziom gotówki w funduszach, która “nie pracuje” na rzecz inwestorów.

Zarządzanie Funduszem Inwestycyjnym kosztuje

Za zarządzanie pieniędzmi inwestora TFI pobiera opłaty. Opłata jest naliczana od wartości aktywów netto danego Funduszu Inwestycyjnego. Jest ona pobierana codziennie wg wyceny aktywów na koniec dnia. Wysokość opłat jest publikowana w prospektach emisyjnych i jego statucie, które są dostępne na stronach internetowych danego TFI. Opłaty są zróżnicowane w zależności od rodzaju Funduszu Inwestycyjnego i wahają się od 4% w przypadku funduszy agresywnych do około 1% w przypadku funduszy rynku pieniężnego. Część opłaty za zarządzanie pokrywa tzw. koszty limitowane, czyli koszty ściśle związane z bieżącym funkcjonowaniem Funduszu Inwestycyjnego, np. koszt depozytariusza. Niestety, opłaty są naliczane i pobierane nawet wtedy, gdy Fundusz Inwestycyjny będzie ponosił straty.

Wysokie opłaty dystrybucyjne za zakup jednostek w Funduszach Inwestycyjnych

Większość Inwestorów nabywając jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym zapłaci opłatę dystrybucyjną (prowizją), która ma pokryć koszt dystrybucji tych produktów. Opłata może być również pobierana przy zbywaniu jednostek uczestnictwa czy konwersji jednostek w jednym funduszu na drugie. Wysokość tej opłaty jest różna w zależności od rodzaju Funduszu Inwestycyjnego, przy czym największe opłaty są naliczane od kwot inwestycji w fundusze agresywne (akcyjne), czyli nawet do 5.5%, a najniższe – od funduszy rynku pieniężnego – zawsze mniej niż 1%. Tym samym inwestor już na samym początku inwestycji ponosi stratę i w rzeczywistości inwestuje niższą kwotę. Może to wymuszać dłuższy czas inwestycji niż inwestor wcześniej zakładał.

Opłat można uniknąć lub je obniżyć, ponieważ cześć funduszy pobiera opłaty nie na początku inwestycji, ale na przy odkupie jednostek, co powoduje, ze na rzecz inwestora pracuje cała kwota, choć z drugiej strony prowizja w takim przypadku będzie wartościowo wyższa. Część funduszy można nabyć bez opłat, jeśli są nabywane przez Internet.

Jednostki uczestnictwa są wyceniane wg ceny zamknięcia

Inwestor nie ma możliwości sprzedaży swoich jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym w ciągu dnia. Nie decyduje tu bowiem moment złożenia zlecenia – jednostki zawsze będą wyceniane wg cen zamknięcia na giełdach. Szczególnie może być to dotkliwe w przypadku funduszy akcyjnych, których wycena zależy od cen akcji na giełdach. W razie dynamicznych spadków ceny akcji mogą spaść w ciągu jednego dnia o ponad 5%, a kursy spółek małych nawet blisko 10%. Inwestor niestety nie może dokonać sprzedaży jednostek w środku dnia, co uniemożliwia mu skorzystanie ze znacznych wahań kursów.

Zbyt głęboka dywersyfikacja

Często się zdarza, iż zarządzający Funduszami Inwestycyjnymi w celu korzystania z zalet dywersyfikacji (rozproszenie inwestycji w celu obniżenia poziomu ryzyka) posuwają się zbyt daleko i dokonują inwestycji w zbyt liczną grupę spółek. Zbyt głęboka dywersyfikacja nie prowadzi znacząco do obniżenia ryzyka, ale z pewnością wpływa negatywnie na potencjał osiągania zysków. Badania wskazują, że ryzyko w wyniku dywersyfikacji może być znacząco zredukowane już przy inwestycji w akcje ośmiu różnych emitentów. Inwestorzy powinni unikać takich funduszy.

Znaczący udział gotówki w portfelach Funduszy Inwestycyjnej

W celu umożliwienia stosunkowo szybkiej wypłaty pieniędzy Fundusze Inwestycyjne utrzymują stosunkowe duże zasoby gotówki. Najczęściej nie ma to nic wspólnego ze strategią dywersyfikacji realizowaną przez zarządzających. Ta niezainwestowana gotówka nie “pracuje” tak samo jak inne inwestycje w portfelu funduszu. Szczególnie negatywne konsekwencje będzie to miało w przypadku funduszy akcyjnych, których inwestorzy oczekują agresywnej strategii inwestycyjnej. Opóźnienie wypłat gotówki mogłoby się przyczynić do wzrostu zysków Funduszy Inwestycyjnych, a szczególnie tych inwestujących w akcje.

Mylące reklamy Funduszy Inwestycyjnych

Niektóre reklamy funduszy, pomimo, iż są zgodne z obowiązującym prawem, nie do końca w jasny sposób prezentują specyfikę danego Funduszu Inwestycyjnego. Mylące są często nazwy funduszy, które mogą sugerować inną niż w rzeczywistości strategie inwestycyjną funduszu.

Fundusze Inwestycyjne, pomimo, iż same informują (drobnym drukiem), iż “wyniki funduszy inwestycyjnych oparte na danych historycznych nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości” bardzo chętnie się nimi posługują w celach marketingowych. W kolorowych broszury TFI można więc zobaczyć z gustem zaprezentowane wybrane dane finansowe danego Funduszu Inwestycyjnego. Badania jednak wskazują, iż bardzo rzadko wyniki danego funduszu są powtarzane z roku na rok. Inwestor powinien raczej kierować się informacjami z prospektu i rzetelnymi analizami zewnętrznymi.

Trudność oceny wyników Funduszy Inwestycyjnych

Pomimo szeroko dostępnych informacji finansowych dotyczących wszystkich Funduszy Inwestycyjnych dokonanie oceny funduszu jest procesem dość skomplikowanym. Dla przeciętnego inwestora znacząco mniej skomplikowanym procesem jest analiza akcji, ponieważ możliwe jest szybkie porównanie podstawowych wskaźników, takich jak Cena / Zysk, Cena / Wartość Księgowa, Zysk / akcja itp.